På grund av det rådande Corona-läget så har vi ändrat i turneplanen. Klicka här för att se aktuell turneplan.

Villkor

Bokningsregler för mässdeltagare

Boknings-/betalnings-/avbokningsregler gällande mässan ”HR i fokus”

1.

Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av mässan. Om anmälan antas gäller den som ett bindande avtal för deltagande på mässan enligt mässans orderbekräftelse eller i annat meddelande från mässan. Utställaren äger rätt att frånträda avtalet endast om han skriftligen anmäler detta inom 10 dagar från orderbekräftelsen.

Vid avbokning senare än 10 dagar efter orderbekräftelse och/eller avtalsundertecknandet debiteras 100 % av ordersumman.

Mässan förbehåller sig rätten att disponera avbokad yta efter eget gottfinnande utan någon ersättning till Utställaren.

2.

Deltagaravgiften sändes ut i samband med orderbekräftelsen och skall vara reglerad 20 dagar efter mottagandet.

3.

Utställaren skall ha montern iordningställd minst 30 minuter före mässans start.

4.

Utställaren skall hålla sin monter i bästa skick och på begäran av mässan på egen bekostnad förbättra densamma om mässan anser den göra ett mindre gott intryck.

5.

Utställaren förbinder sig att ta del av och följa gällande säkerhets- och ordningsföreskrifter eller andra föreskrifter av teknisk karaktär som utfärdats av mässan.

6.

Utställaren äger ej rätt att utan mässans skriftliga godkännande helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

7.

Det är ej tillåtet att utställa levande djur, explosiva varor eller annat som mässan betecknar olämpligt ur säkerhetssynpunkt. Utställda varor skall vara i överensstämmelse med statliga myndigheters och/eller kontrollorgans bestämmelser och skall där så erfordras vara försedda med godkännande från sådana myndigheter eller organ. Utställare erinras om sina skyldigheter i samband med utställning av maskiner m.m. enligt arbetsmiljölagen och arbetarskyddsstyrelsens regler. Mässan friskriver sig från allt ansvar från skador eller ålägganden till följd av att alla bestämmelser ej följts eller godkännande ej inhämtats. Utställaren ersätter mässan för alla utgifter och skador till följd härav.

8.

Utställda varor får ej avlägsnas under pågående utställning utan speciellt tillstånd från mässan.

9.

Mässan ansvarar inte för i utställarens monter utställda föremål eller dekorationer, oavsett om skada uppkommit genom fel eller försummelse av mässan eller av personal för vilken mässan ansvarar. Det åligger utställaren att teckna egna utställarförsäkringar i valfritt försäkringsbolag.

10.

Politisk propaganda får inte förekomma i montern eller på annan plats inom mässområdet.

11.

Skulle, på grund av omständigheter varöver mässan inte råder, inskränkning med avseende på uppvärmning eller tillhandahållande av elström och vatten ske, är utställaren ej berättigad återfå monterhyra eller del därav. Utställaren är ej heller berättigad till någon form av skadestånd.

12.

Skulle, till följd av krig, särskilda åtgärder från stat eller kommun, strejk, lock-out, brand eller annan härmed jämförlig händelse, Mässan nödgas inställa eller uppskjuta avhållandet av utställningen, återbetalas ej erlagd monterhyra. Utställaren äger däremot så snart utställningen kan avhållas, rätt till förtur avseende monterplats samt erhålla viss kompensation för tidigare inbetald monterhyra vid betalning av den nya monterhyran. Härutöver äger utställaren ej rätt till någon form av skadestånd.

13.

Dessa bestämmelser kan endast ändras genom skriftlig handling undertecknad av behöriga företrädare för Mässan.